Lenen voor dividenduitkering of kapitaalvermindering: zijn intresten aftrekbaar of niet?

De meningen zijn reeds lange tijd sterk verdeeld over de niet-aftrekbaarheid van intresten wanneer een lening wordt aangegaan ter financiering van een kapitaalvermindering of een dividenduitkering zijn. Hierover zijn er twee duidelijke strekkingen.

Lees meer

Vermijd een financiële vennootschap en geniet van het verlaagd KMO-tarief

 Het is inmiddels bekend: in de regel daalt vanaf dit jaar het tarief van de vennootschapsbelasting voor KMO’s naar 20,4% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbare winst.
Lees meer

Hoe "gratis" het eigen vermogen van uw vennootschap verhogen?

De hervorming van de vennootschapsbelasting is inmiddels een feit geworden. Het meest opvallende element van deze hervorming is uiteraard de tariefdaling. Vanaf 2018 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 29,58% en vanaf 2020 zelfs naar 25%.

Lees meer
pandrecht

De update van het pandrecht: wat u moet weten

Op 1 januari 2018 is een moderne update van het pandrecht in werking getreden. De vernieuwing wordt in het bijzonder gekenmerkt door de mogelijkheid een pandrecht te vestigen zonder daadwerkelijke afgifte van het in pand gegeven roerend goed. Dergelijk bezitloos pand was tot op heden uitsluitend mogelijk voor het pand op een handelszaak.

Lees meer

De hervormde vennootschapsbelasting: wat is er veranderd?

Sinds 1 januari 2018 is de hervormde vennootschapsbelasting van kracht. Deze hervorming brengt ook voor u als ondernemer heel wat wijzigingen met zich mee. Onze experts hebben deze voor u haarfijn uitgelegd in een begrijpelijke nota.
 
Lees meer

Herstructurering: wat met de bestuursmandaten?

Vennootschappen fusioneren of splitsen, er komt in praktijk heel wat bij kijken: de na te leven juridische procedures, sociale implicaties, fiscale en boekhoudkundige verwerking. 
 
Lees meer

Let op de inhoudingsplicht voor RSZ en fiscus

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die activiteiten (laten) uitvoeren die hieronder beschreven zijn, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden).

Lees meer

Uitwerking aanleg bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2012

Zoals reeds toegelicht in een recente tip van de week, diende de aanleg van een bijzondere liquidatiereserve uitgebreid te worden naar aanslagjaar 2012 en dit voor KMO's met een gebroken boekjaar. Op dat moment was er echter geen duidelijkheid over de praktische uitwerking hiervan. 
 
Lees meer

Check de aanwezigheidslijst van de algemene vergadering om problemen te vermijden

Bij elke buitengewone, bijzondere of gewone algemene vergadering is het altijd best om na te gaan of de aanwezigheidslijst correct is ingevuld en getekend door de vennoten of aandeelhouders.

Lees meer

Decembervoorschotten en btw: hou de kalender in het oog!

Belastingplichtigen die op het einde van het jaar gehouden zijn tot het indienen van periodiek btw-aangiftes, moeten een voorschot betalen op de verschuldigde BTW van de laatste aangifteperiode van dat jaar, het zogenaamde decembervoorschot.  

Lees meer

Een vennootschap oprichten? Wacht nog even...

Het zomerakkoord, waarover het parlement weldra zal stemmen, voorziet in een verlaging van de vennootschapsbelasting naar 29,58% voor grote vennootschappen en 20,4% voor fiscale KMO vennootschappen.

Lees meer

Nieuwe forfaitaire bedragen voordelen alle aard voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

Vanaf 1 januari 2018 krijgen we nieuwe forfaitaire waarderingen, indien de werkgever een apparaat of abonnement gratis voor privégebruik aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt.

Lees meer