Disclaimer

U wordt geacht aandachtig kennis te hebben genomen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op uw gebruik van deze website be.vgd.eu (hierna “VGD België website”) en van de informatie en de beelden die erop terug te vinden zin. 

Alle inhoud op de VGD België website wordt ter beschikking gesteld door VGD Accountants en Belastingconsulenten BV CVBA, met zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, en de met haar gelieerde filialen en dochterondernemingen, hierna allen genoemd “VGD België”. 

Door het gebruik van de VGD België website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende richtlijnen, bepalingen en (wettelijke) beperkingen.

VGD België, inbegrepen haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met, de toegang tot of het gebruik van de site. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op elke vorm van schade, inclusief doch niet beperkt tot herstelschade, directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van winst of derving van inkomsten, verlies van schade aan eigendommen en vorderingen van derden. 

De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd. VGD België waarborgt dan ook op geen enkele wijze dat deze website verhandelbaar is of voor een bepaald doel geschikt zou zijn, noch dat deze website permanent beschikbaar zal zijn in huidige of toekomstige vorm, noch dat de op deze website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen, gebreken en compatibel is met de hardware en software van gebruiker. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om antivirussoftware te gebruiken en ervoor te zorgen dat de eigen software of enig ander eigen materiaal compatibel is met om het even welke gedownloade software of ander gedownload materiaal van de VGD België website.

Ook behoort het tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de VGD België website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is. VGD België geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de accuraatheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is. 

VGD België aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden.

De volledige inhoud van de VGD België website, waaronder begrepen het design van de website, lay-out, schikking, selectie, contactgegevens, teksten, foto's, video's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van, of werden op de VGD België website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, alle rechten voorbehouden. 

Het is toegelaten om delen van de VGD België website elektronisch of in hardcopy te kopiëren in het kader van een overeenkomst met VGD België en op voorwaarde dat geen auteursrecht of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd. Elke ander gebruik van de VGD België website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en publiceren is  verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van VGD België. Het downloaden, kopiëren, overdragen en verspreiden van de VGD België website brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich mee. Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd. 

Verwijzingen of hyperlinks naar websites die niet het eigendom zijn van VGD België zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. Deze websites vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegenen die deze andere websites ter beschikking stellen.

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht. 

Disclaimer Nexia International

VGD is lid van het netwerk "Nexia International". Nexia International is een toonaangevend wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en adviesbureaus, dat een uitgebreide portefeuille van audit-, accountancy-, fiscale en adviesdiensten aanbiedt. "Nexia International" verwijst ook naar de handelsnaam van Nexia International Limited, een op het eiland Man geregistreerde onderneming die het netwerk van Nexia International exploiteert. Vennootschapsregistratienummer: 53513C. Maatschappelijke zetel: 1e verdieping, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA. Nexia International Limited levert geen diensten in eigen naam of anderszins. Nexia International Limited en de bedrijven die lid zijn van het Nexia International netwerk (met inbegrip van de leden die handelen onder een naam die het woord NEXIA omvat) maken geen deel uit van een wereldwijd samenwerkingsverband. Nexia International Limited aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verrichten van enige handeling of nalatigheid van een van haar leden, noch voor de aansprakelijkheid van een van haar leden. Elk lid van het netwerk van Nexia International is een afzonderlijke juridische entiteit. Nexia International Limited aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige handeling of nalatigheid op basis van de inhoud van deze website of de verstrekte documentatie en externe links. De merken NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA en het NEXIA-logo zijn eigendom van Nexia International Limited en worden onder licentie gebruikt. Verwijzingen naar Nexia of Nexia International zijn verwijzingen naar Nexia International Limited of naar het "Nexia International"-netwerk van bedrijven, al naargelang de context.