Legal

Je hebt juridisch advies nodig op maat van jouw onderneming? De juridische afdeling van VGD adviseert ondernemers in vennootschapsrecht, overnamebegeleiding en contractbeheer. Contracten en overeenkomsten zijn immers aan allerlei wetmatigheden onderworpen en het juridische jargon heeft zijn eigenheden die vaak complex en tijdrovend zijn. Onze specialisten zorgen ervoor dat dit complexe gegeven duidelijk wordt!

Wij geven niet alleen juridisch advies, maar helpen ondernemers ook met het opstellen van de nodige documenten bij de oprichting van een vennootschap, bij statutenwijzigingen of bij reorganisaties. Zo bezorgen wij ook de juiste documenten bij wettelijke bekendmakingen.

Vennootschapsrecht

Onze juridische specialisten ondersteunen je onder andere in de volgende gebieden:

Algemene en bijzondere contracten

Onze experten kunnen bijstand bieden bij het opstellen van allerhande contracten en bijzondere overeenkomsten zoals koop- & verkoopfacturen, huurcontracten, terbeschikkingstelling, leasing, algemene factuur-, verkoop- of aankoopvoorwaarden, schuldherschikking, schuldvergelijking, kredieten, pand, borgtocht, … 

 

Familiale regelingen en opvolging voor familiebedrijven

  • Uitwerken van overdrachtsregelingen voor (familiale) ondernemers, zowel voor overdrachten binnen de familie als externe overdrachten.
  • Verzekeren van eendracht op aandeelhoudersniveau door het opmaken van sluitende aandeelhoudersovereenkomsten, schriftelijke afspraken op bestuursniveau, stemovereenkomsten of door oprichting van bijzondere controlevehikels, zoals maatschap, stichting, …

Successieplanning en vermogensplanning

  • Regelingen met uitwerking tijdens het leven zoals schenkingen, huwelijkscontracten, verdelingen,… 
  • Regelingen met uitwerking na overlijden, zoals het opmaken van testamenten en verschillende aangiftes. Dit op een fiscaal gunstige manier om een optimale overdracht naar de volgende generatie te waarborgen.
  • Uitgebreide kennis over familiaal vermogensrecht, schenkrecht en erfrecht, om het opgebouwde patrimonium te beschermen voor de volgende generatie, en de daarmee verbonden schenk- en erfbelasting.

Juridische bijstand aan vennootschappen en rechtspersonen

  • Onze specialisten zijn jouw vertrouwde kennispartner en assisteren bij de oprichting van jouw vennootschap, de opmaak van haar statuten, notulen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur en bijzondere verslagen, ontbindingen/vereffeningen, …
  • Efficiënte juridische uitwerking van reorganisaties en andere taken die niet tot het dagdagelijkse takenpakket van een notaris behoren.
  • Een doorgedreven juridische due diligence van jouw onderneming met het oog op een geslaagde fusie of overname.

Vastgoed

  • De overdracht en organisatie van jouw onroerend patrimonium waarbij onze specialisten begeleiding bieden bij de brede waaier aan juridische mogelijkheden inzake vastgoedbeheer. 
  • Uitgebreide kennis inzake onroerende rechten en zekerheden zoals hypotheken, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, … 

Contact

Nog juridische vragen? Contacteer onze juridisch adviseurs!

Gerelateerd nieuws