ESF-subsidies: subsidieer de opleidingen van uw werknemers!

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidieert opleidingsprojecten van bedrijven.

Lees meer

Bezoldigingstheorie: evolutie... of revolutie?

Met "bezoldigingstheorie" werd aanvankelijk bedoeld, dat de kwalificatie van kosten kon wijzigen wanneer de kosten gemaakt werden om belastbare bezoldigingen toe te kennen.

Lees meer

"Kaasroute" nog altijd open?

Tot ongeveer een jaar geleden werden regelmatig roerende goederen, zoals effectenportefeuilles, aandelen van management- en patrimoniumvennootschappen geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik via een Nederlandse notaris (de "kaasroute"). Het voordeel was dat er geen schenkbelasting verschuldigd was, zolang de schenker nog 3 jaar in leven bleef. 

Lees meer

Investeren in startende onderneming kan dubbel fiscaal voordeel opbrengen!

Door de recente invoering van de tax shelter voor startende vennootschappen kunnen ouders hun kinderen, die een vennootschap willen opstarten, helpen door zelf mee te participeren in het kapitaal van deze vennootschap.

Lees meer

Vruchtgebruiker: let op bij het aanleggen van een liquidatiereserve!

Bij het plannen van een vermogen wordt vaak overgegaan tot het schenken van de aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik, zodat de schenker tijdens zijn leven nog een bepaalde controle over de vennootschap kan blijven behouden en hij eveneens nog de vruchten kan blijven plukken. 

Lees meer

Twee nieuwe apps tegen sociale dumping

Op initiatief van Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer, werden twee nieuwe apps ontwikkeld in de strijd tegen sociale fraude.

Lees meer

Bijkomende hoofdelijke loonaansprakelijkheid voor activiteiten in de bouwsector

In de strijd tegen sociale fraude en oneerlijke concurrentie op het vlak van detacheringen, werd een nieuwe hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd voor niet-betaalde lonen aan de werknemers van de rechtstreekse medecontractant voor activiteiten in de bouwsector.

Lees meer

Verkooprecht bij onttrekking van onroerend goed uit BVBA via dividenduitkering in natura

Eind 2016 heeft VLABEL (Vlaamse Belastingdienst) het standpunt ingenomen, dat de onttrekking van een onroerend goed (Vlaams Gewest) uit een BVBA via een dividenduitkering in natura onderworpen is aan het verkooprecht van 10%, zelfs indien de vennoten zich zouden bevinden in één van de uitzonderingsgevallen voorzien in de wet. 

Lees meer

Flexibiliteit voor investeerders en KMO’s die ter goeder trouw handelden (Tax shelter)

Door het faillissement van het filmhuis Corsan in december 2016 konden geen geldige tax shelter-attesten meer afgeleverd worden. Hierdoor gaat het fiscaal voordeel verbonden aan het attest verloren (met eventuele nalatigheidsinteresten en boetes).

Lees meer

Belgische beurstaks: aangifteformulier gepubliceerd en indieningstermijn verlengd

Zoals u in januari kon lezen via onze nieuwsblog, zijn sinds 1 januari 2017 zijn ook buitenlandse beurstransacties onderworpen aan de Belgische beurstaks.

Lees meer

Kwartaalvoorschotten afgeschaft... of toch niet helemaal?

Zoals u ongetwijfeld al vernomen hebt, zijn kwartaalaangevers sinds 1 april 2017 niet langer gehouden om voorschotten te betalen. 

Lees meer

Woningkrediet: voortaan kan u appelen met appelen vergelijken...

Sinds 1 april 2017 is de gewijzigde wetgeving rond hypothecaire kredieten in voege getreden, waardoor onder andere kredietoffertes beter met elkaar vergeleken kunnen worden.

Lees meer